Deutsche Bank Settles New York Forex Probe for $205 ...

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. (ingezonden 13 februari 2019)   1 Hoeveel geld hebben Nederlandse pensioenfondsen en klopt het dat het grootste deel van deze gelden wordt beheerd door vermogensbeheerders, die aangesloten zijn bij Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS)?   2 Herinnert u zich dat het aangenomen amendement-Omtzigt (Kamerstuk 35015, nr. 10) heel duidelijk stelt welke werkzaamheden een pensioenfonds niet mag uitbesteden, namelijk: "a. taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen, daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid; b. het opstellen van en toezien op het strategisch beleid ten aanzien van vermogensbeheer; c. werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van de uitvoerder voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het toezicht daarop kan ondermijnen; d. indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde"?   3 Herinnert u zich dat belangenvereniging van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen DUFAS bepaald ongelukkig was met de toelichting op het amendement?   4 Herinnert u zich dat u antwoordde dat u niet op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig gemaakt hebben aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade geleden hebben en dat u vertelde dat deze informatie doorgaans niet openbaar is? 1)   5 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan en UBS onder de banken waren die schuldig waren aan LIBOR fraude, dat toegegeven hebben en daar miljarden boetes voor betaald hebben in de Verenigde Staten (VS)? 2)   6 Bent u bekend met het feit dat DUFAS leden Citi, JP Morgan, UBS en BNP Paribas samen meer dan 5 miljard dollar boete betaald hebben in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Zwitserland voor hun rol in de manipulatie van de wisselkoersen? 3)   7 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid JP Morgan één van de banken is die een boete kreeg in de Euribor fraude zaak (waaraan ook de Nederlandse Rabobank zich schuldig heeft gemaakt)?   8 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street honderden miljoenen boete betaalde aan Amerikaanse toezichthouders en aan een settlement met Amerikaanse klanten vanwege fraude met wisselkoersen? 4)   9 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid State Street pensioenfondsen stiekem extra verborgen kosten in rekening bracht en dat zij daarvoor een aantal niet-Nederlandse pensioenfondsen compenseerde? Bent u bekend met het feit dat een aantal mensen hiervoor lange gevangenisstraffen heeft gekregen? 5)   10 Bent u bekend met het feit dat DUFAS lid KPMG onder andere een schikking van het openbaar ministerie (OM) geaccepteerd heeft voor fraude en voor valsheid in geschrifte? 6)   11 Bent u op de hoogte van het feit dat een aantal bestuurders van DUFAS lid KPMG in de Verenigde Staten (VS) vervolgd worden voor het lekken van vertrouwelijke informatie over ophanden zijnde audits? 7)   12 Bent u op de hoogte van het feit dat het DUFAS lid UBS een schikking betaald heeft voor het manipuleren van de markten van edelmetalen en dat een trader van JP Morgan heeft toegegeven schuldig te zijn aan het manipuleren van de markt van edelmetalen? 8)   13 Bent u op dat hoogte dat DUFAS leden BNP Paribas, Citi, JP Morgan hoge boetes en/of afkoopsommen hebben betaald in de schandaal rondom fraude met swaps (Isdafix)? 9)   14 Klopt het dat pensioenfondsen in onder andere de VS schadevergoeding hebben   gekregen voor de schade die zij geleden hebben als gevolg van de manipulatie van de derivatenmarkt?   15 Klopt het dat de Nederlandse pensioenfondsen enorme derivatenposities innemen en dat zij bij marktmanipulatie dus zeer waarschijnlijk schade lijden?   16 Wilt u opnieuw de vraag beantwoorden of u op de hoogte bent dat de leden van DUFAS zich onder andere schuldig hebben gemaakt aan Libor fraude, Forex manipulatie, Euribor fraude, fraude met edelmetalen, fraude met Swaps (ISDA fix) en meer, en dat pensioenfondsen hierdoor schade hebben geleden?   17 Weet u of de vereniging DUFAS ooit enige maatregel heeft genomen tegen een lid vanwege bijvoorbeeld fraude of valsheid in geschrifte? Zo ja, kunt u dan een voorbeeld geven?   18 Is het u opgevallen dat de in de ijlings verwijderde modelovereenkomst van DUFAS was opgenomen dat "- De Fiduciair Beheerder is niet aansprakelijk voor schade, tenzij die het gevolg is van opzet of [grove] schuld van hemzelf [of van enige persoon voor wie hij krachtens de wet aansprakelijk is]. [De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor [directe] schade als gevolg van het bedoelde opzet of de [grove] schuld en omvat niet ook indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winsten en gemiste besparingen.] 
(artikel 23.1) - [De hoogte van de aansprakelijkheid van de Fiduciair Beheerder is beperkt tot een bedrag gelijk aan [â—?] maanden vergoeding als bedoeld in artikel 11.1.] (artikel 23.2) - Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Cliënt de Fiduciair Beheerder schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stelt, terwijl de Fiduciair Beheerder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Fiduciair Beheerder in staat is adequaat te reageren. (artikel 23.3)"?   19 Deelt u de mening dat contracten die artikel 23.1, 23.2 en 23.3 bevatten, het bijna onmogelijk maken om een fiduciair beheerder aansprakelijk te stellen, omdat gederfde winsten en gemiste besparingen zijn uitgezonderd, de aansprakelijk gelimiteerd is tot een paar maanden vergoeding van de kosten betaald aan de beheerder en de fiduciair beheerder eerst in gebreke moet zijn gesteld en de mogelijkheid gehad moet hebben om zijn fout te herstellen?   20 Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef dat het pensioenfondsbestuur te allen tijde verantwoordelijk is voor het beleggingsbeleid en toezicht daarop? 10)   21 Is het pensioenfondsbestuur bestuursaansprakelijk, indien er sprake is van verlies door opzet of grove schuld bij de beheerder, maar die beheerder niet aansprakelijk gesteld kan worden omdat die via het contract gevrijwaard is van die aansprakelijkheid of in ieder geval het bedrag waarvoor die aansprakelijk gehouden kan worden, geminimaliseerd heeft? Kunt u het antwoord toelichten?   22 Bent u bereid om in overleg met de pensioenfederatie of de toezichthouder na te gaan of pensioenfondsen ooit een beheerder aansprakelijk hebben gesteld? Zo ja, kunt u dat voorbeeld dan vertrouwelijk delen met de Kamer?   23 Welke contacten heeft u (of uw ministerie) sinds 15 november 2018 met DUFAS gehad? Kunt u de e-mailberichten en gespreksverslagen van die contacten aan de Kamer doen toekomen?   24 Kent u de contracten tussen beheerders en pensioenfondsen? Op welke informatie baseert u de zin: “De overeenkomsten die in de praktijk gesloten worden, zijn doorgaans niet gebaseerd op de modelovereenkomst, maar op deze herziene principes”? 11) 25 Kent u enig pensioenfonds waar de deelnemer inzagerecht heeft in de beheersoverkomst?   26 Kent u enig pensioenfonds waar het verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   27 Kan een verantwoordingsorgaan decharge verlenen als zij geen inzage heeft in de beheersovereenkomst?   28 Acht u het wenselijk dat een verantwoordingsorgaan inzagerecht heeft in de beheersovereenkomst?   29 Wie gaan controleren of beheerders geen derivaten van zichzelf aan pensioenfondsen verkopen die niet vrijelijk verhandeld worden op een open markt?   30 Wat is uw oordeel over het feit dat een aantal Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen ongeveer meegedaan heeft aan elke vorm van marktmisbruik en er nog steeds alles aan doet om geheime overeenkomsten te sluiten met pensioenfondsen, die deze beheerders bijna volledig vrijwaren van aansprakelijkheid?   31 Kunt u deze vragen één voor één, volledig en binnen drie weken beantwoorden? 1) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 8 2) https://www.cfr.org/backgroundeunderstanding-libor-scandal 3) zie https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scandal en https://www.ft.com/content/76dda416-02af-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5 4) https://www.reuters.com/article/us-state-str-settlement/state-street-to- pay-530-million-to-resolve-forex-fraud-claims-idUSKCN10706B 5) https://www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions-chief- convicted-of-fraud/www.ipe.com/news/regulation/ex-state-street-transitions- chief-convicted-of-fraud/10025449.fullarticle 6) https://nos.nl/artikel/2183845-pijnlijke-boete-van-8-miljoen-euro-voor- kpmg-wegens-fraude.html 7) https://www.reuters.com/article/us-kpmg-fraud-plea/former-kpmg-executive- director-pleads-guilty-to-audit-fraud-scheme-idUSKCN1MQ2OZ 8) https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-arrests/u-s-authorities-due- to-make-arrests-in-futures-spoofing-probe-sources-idUSKBN1FI19J en https://www.cnbc.com/2018/11/06/ex-jp-morgan-trader-pleads-guilty-to- manipulating-metals-markets.html 9) https://www.businessinsider.com/citi-fined-cftc-libor-isdafix-rate- fixing-evidence-chat-logs-transcripts-2016-5?international=true&r=US&IR=T, https://www.reuters.com/article/jpmorgan-cftc/jpmorgan-to-pay-65-mln-to- settle-charges-of-attempted-isdafix-manipulation-idUSEMN306QQ7, en https://www.reuters.com/article/us-usa-cftc-bnp-paribas/u-s-cftc-orders-bnp- paribas-to-pay-90-million-penalty-for-rate-rigging-idUSKCN1LE2AS 10) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 4 11) Aanhangsel bij de handelingen 1247, 2018/2019, antwoord 3
  Datum: 13 februari 2019    Nr: 2019Z02795    Indiener: Pieter Omtzigt, Kamerlid CDA
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

ELI5: Where does the fine money actually go, when the DOJ receives billions from financial institutions?

http://citywire.co.uk/wealth-managenews/barclays-fined-1-5bn-for-forex-crimes/a816251
http://leaprate.com/2015/05/rbs-reaches-669-million-settlement-with-us-department-of-justice-federal-reserve/
http://www.rttnews.com/2501712/jpmorgan-reaches-settlements-with-doj-federal-reserve-on-forex-probe.aspx
http://www.marketwatch.com/story/citigroup-announces-foreign-exchange-settlements-with-the-us-department-of-justice-and-the-federal-reserve-2015-05-20
submitted by dissidentrhetoric to explainlikeimfive [link] [comments]

Major global banks admit guilt in forex probe, fined $6-billion

This is an automatic summary, original reduced by 59%.
Four major banks pleaded guilty on Wednesday to trying to manipulate foreign exchange rates and six banks were fined a total of nearly $6-billion in a settlement that substantially ends a global probe into misconduct in the $5-trillion-a-day market.
In total, authorities in the United States and Europe have fined seven banks over $10-billion for failing to stop their forex traders from sharing confidential information about client orders and co-ordinating trades to boost their own profits.
The four banks pleaded guilty to conspiring to manipulate the foreign exchange market.
Barclays fired 8 employees as part of its settlement and New York's Superintendent of Financial Services warned that it was still probing the bank's use of electronic systems for foreign exchange trading, which make up the vast majority of transactions in the market.
Swiss bank UBS, which avoided a guilty plea over the forex debacle, pleaded guilty instead to one count of wire fraud and will pay a $203-million fine for its role in rigging Libor after its involvement in the forex scandal breached an earlier DOJ agreement.
The U.S. central bank fined six banks for unsafe and unsound practices in the foreign exchange markets, including a $205-million fine for Bank of America, which, like UBS, avoided a guilty plea.
Summary Source | FAQ | Theory | Feedback | Top five keywords: Bank#1 forex#2 market#3 fine#4 Barclays#5
Post found in /worldnews and /worldpolitics.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic only. Do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

Major banks admit guilt in forex probe, fined $6 billion

This is an automatic summary, original reduced by 71%.
Authorities in the United States and Britain accused traders at Citigroup, JP Morgan, Barclays, UBS and Royal Bank of Scotland of brazenly cheating their clients to boost their own profits using invitation-only chatrooms and coded language to coordinate their trades.
The misconduct occurred up until 2013, after regulators had started punishing banks for rigging the London interbank offered rate, an interest rate benchmark, and banks had pledged to overhaul their corporate culture and bolster compliance.
Wednesday's settlement stands out because Citigroup, JP Morgan, Barclays and Royal Bank of Scotland pleaded guilty and for the size of the penalties, including a $2.5 billion fine by the Department of Justice, the largest set of antitrust fines ever obtained in its history.
Lawyers said the guilty pleas would make it much easier for pension funds and investment managers who have regular currency dealings with banks to sue the banks for losses on those trades.
Barclays' sales staff would offer clients a different price to the one offered by the bank's traders, known as a "Mark-up" to boost profits.
The U.S. central bank fined six banks for unsafe and unsound practices in the foreign exchange markets, including a $205 million fine for Bank of America, which, like UBS, avoided a guilty plea.
Summary Source | FAQ | Theory | Feedback | Top five keywords: Bank#1 Barclays#2 fine#3 trades#4 foreign#5
Post found in /worldnews, /news and /politics.
NOTICE: This thread is for discussing the submission topic only. Do not discuss the concept of the autotldr bot here.
submitted by autotldr to autotldr [link] [comments]

The Realities Of Trump's Trade War - YouTube How Much Money YouTube Paid Me For 2 Million Views! YEAR 2 ... Elon Musk Documentary 2019 SpaceX Mars Missions That Will ... The BIS: the Bank that Laundered Nazi Loot. 10 Billionaires Who Lost All Of Their Money - YouTube See what She did when She knew He has $5 Million! - YouTube

Deutsche Bank Settles New York Forex Probe for $205 Million By . Greg Farrell. June 20, 2018, 11:01 AM EDT Updated on June 20, 2018, 11:48 AM EDT 4:20. Deutsche Bank Settles New York Forex Probe ... By Jonathan Stempel. NEW YORK (Reuters) – Athene Holding Ltd (N:) agreed on Monday to pay a $45 million civil fine to settle charges it conducted insurance business in New York without a license, the first settlement in a probe into an industry where life insurers take over corporate pension plans. Linda Lacewell, superintendent of New York’s Department of Financial Services, said Athene ... Transcript for Banks Settle Forex Probe Okay. It's Wednesday November 12 the markets in New York are open are being never this morning 3.4 billion dollars which. Four major banks pleaded guilty on Wednesday to trying to manipulate foreign exchange rates and, with two others, were fined nearly $6 billion in another settlement in a global probe into the $5 ... Banks caught in forex probe braced for legal barrage. Civil lawsuits expected after $5.6bn settlement . Share on Twitter (opens new window) Share on Facebook (opens new window) Share on LinkedIn ... Citigroup will pay a 69 million rand (€5 million) fine to resolve its role in South Africa’s foreign exchange rigging investigation, days after the country’s competition enforcer referred a host of banks to the country’s Competition Tribunal alleging they fixed the exchange of the US dollar/rand currency pair. Barclays had set aside $3.2 billion to cover any forex-related settlement. Shares in the bank rose more than 3 percent to an 18-month high as investors welcomed the removal of uncertainty over the ...

[index] [19282] [10473] [2025] [21228] [15734] [847] [28378] [29565] [3966] [26220]

The Realities Of Trump's Trade War - YouTube

In this report I look at the BIS or the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland and how it was instrumental in helping the Nazi regime plund... Today I am sharing how much money youtube has paid in the past two years a.k.a. for 2 million views. Hope you guys enjoy. #howmuchyoutubepaidme #howmuchmoney... From committing fraud to making plain dumb mistakes, we take a look through 10 Billionaires Who Lost All Of Their Money! Click here to Subscribe: http://bit.... What does Elon Musk know that we don't? In this new, never before seen documentary, Musk claims colonization of Mars is possible and that this colony could s... "Trade wars are good and easy to win," President Donald J. Trump famously tweeted. But how would one really impact everyday Americans? We traveled across the... She refused to give him "Her" number because He was deaf and She insulted Him on the phone! See what she did when She knew He got $5 Million Make sure to Sub...

http://arab-binary-option.junkdasidpa.gq